รับสม้ครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

กรกฎาคม 28, 2017 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

Download “PDF-ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-อังกฤษ-ก.ค-60.pdf” PDF-ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-อังกฤษ-ก.ค-60.pdf – Downloaded 184 times – 192 KB

 

ประกาศโรงเรียนนาน้อย

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ด้วยปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

          วิชาเอกภาษาอังกฤษ                จำนวน  1  ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 8,000 บาท / เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1. เป็นเพศหญิงหรือชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี

3. มีความรู้และทักษะในวิชาเอกเป็นอย่างดี

4. มีใบประกอบวิชาชีพครู

5. เป็นผู้ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  1  ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน  1  ฉบับ

– สำเนาวุฒิการศึกษา                                         จำนวน  1  ฉบับ

– สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                             จำนวน  1  ฉบับ

– รูปถ่าย                                                          จำนวน  1  ใบ

– ฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนนาน้อย  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 054-789093 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม  2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 การสอบคัดเลือก

สอบคัดเลือกในวันที่ 7 สิงหาคม  2560   เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนนาน้อย

 

วิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้

 สอบข้อเขียน                                            จำนวน  50  คะแนน

สอบสัมภาษณ์                                          จำนวน  30  คะแนน

แฟ้มสะสมงาน                                          จำนวน  20  คะแนน

 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบได้วันที่  7 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาน้อย

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่             8  สิงหาคม  2560   ณ ห้องธุรการ โรงเรียนนาน้อย ในกรณีที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

           (นายประเทือง  ชอบธรรม)

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/