ประกาศรับสมัครบุคลากร

กุมภาพันธ์ 4, 2019 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์

0notic19

ประกาศโรงเรียนนาน้อย

 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)

………………………………………………………………………………………………………..

ด้วยปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.  ลูกจ้างทั่วไปเพศชาย            จำนวน  1  ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 6,500 บาท / เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างทั่วไป มีดังนี้

1. เป็นเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. มีความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ช่างไม้
4. สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5. เป็นผู้ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  1  ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน  1  ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษา                                         จำนวน  1  ฉบับ
– รูปถ่าย                                                       จำนวน  1  ฉบับ
– อื่นๆ (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนนาน้อย      อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์  054-789093 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการ อาคาร 2

การสอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2

วิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้

สอบสัมภาษณ์                                          จำนวน  50  คะแนน

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบได้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาน้อย

ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนนาน้อย ในกรณีที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์การได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562

            ว่าที่ ร.ต.       อดุลย์
(อดุลย์   อะทะยศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/