รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)

สิงหาคม 2, 2019 vichakarn ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคคล

(สำเนา)
ประกาศโรงเรียนนาน้อย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)

…………………………………………………………………………….

     ด้วยปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาน้อยมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ลูกจ้างทั่วไปเพศชาย    จำนวน  1  ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 7,000 บาท / เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างทั่วไป มีดังนี้

 • เป็นเพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป

 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • มีความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ช่างไม้

 • สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • เป็นผู้ที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน  1  ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  1  ฉบับ

 • สำเนาวุฒิการศึกษา         จำนวน  1  ฉบับ

 • รูปถ่าย                              จำนวน  1  ฉบับ

 • อื่นๆ (ถ้ามี)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคาร 2 โรงเรียนนาน้อยิ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์  054-789093 ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

     ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการ อาคาร 2

 

การสอบคัดเลือก

        สอบคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2

 

วิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้

     สอบสัมภาษณ์      จำนวน  50  คะแนน 

 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

     ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงตามลำดับ โดยประกาศรายชื่อผู้สอบได้วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาน้อย

     ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 13  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนนาน้อย ในกรณีที่ไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าหมดสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.  2562                          

(ว่าที่ ร.ต.อดุลย์   อะทะยศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย

Comments

comments

Comments are currently closed.


Webmaster : Tawat Pornmee Powered by : http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/